بازسازی ساختمان سرخه

اطلاعات پروژه

نام : ساختمان سرخه

آدرس : استان خوزستان، اهواز

تیم طراحی : آذین قربانی ، حامد فلاحی

تاریخ : 1393-1394

مساحت ساختمان : 110 متر مربع

نوع : مسکونی

نظارت و اجرا : گروه معماری خشت و خاک